🚚 Doručenie domov od 3,5 €, doručenie na výdajné miesto 1,99 €

1.Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť Senzačne s.r.o., IČO:51038617, so sídlom Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca, zapísaná v obchodnom registri Čadca (ďalej len ''predávajúci'' alebo ''Senzačne s.r.o.''), a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len ''kupujúci''), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke eshopu predavajúceho.

2. Kontaktné údaje

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: info@senzacne.sk

Telefónne číslo predávajúceho: +421 911 733 833.

Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Adresa pošty

Senzačne s.r.o.

Námestie Slobody 61

022 01 Čadca

3. Kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.senzacne.sk. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predavajúcemu, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami. Vznikutú zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Kúpnou zmluvou sa predavajúci zaväzuje , že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí kúpnu cenu.

4. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky informácie a osobné údaje kupujúceho budú použité iba k uskutočneniu zmluvy s kupujúcim, žiadne z poskytnutých informácií alebo osobných údajou nebudú poskytované tretej osobe a podobne. Všetky informácie a osobné údaje, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytne predavajúcemu za účelom objednávky tovaru sú zhromažďované, spracované a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, zákon č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci týmto dáva svoj súhlas predávajúcemu k zhromaždeniu a spracovaniu osobných údajov pre účely kúpnej zmluvy a pre marketingové účely predavajúceho( rozosielanie obchodných oznámení, telemarketing a to aj prostredníctvom tretích strán) a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním.

4.1 Obrázky sú Iba Ilustračné:

Vzhľadom na povahu elektronického nakupovania a možné odchýlky v zobrazení farieb a detailov medzi rôznymi zariadeniami, chceme vás upozorniť, že obrázky produktov zobrazené na našej webovej stránke sú iba ilustračné. Produkty samôžu v skutočnosti mierne líšiť vzhľadom od obrázkov na stránke.

Toto ilustračné zobrazenie môže byť ovplyvnené aj individuálnymi nastaveniami obrazovky vášho zariadenia a svetelnými podmienkami pri fotografovaní produktov.

Všetky špecifikácie a opisy produktov sú poskytované s cieľom poskytnúť vám čo najpresnejšie informácie o našich produktách. Pred nákupom si preto dôkladne prečítajte popis produktu a jeho parametre. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za vaše porozumenie.

4A Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

5.Ceny a platenie

Všetky ceny v online eshope sú vždy aktuálne a platné. Ceny su konečné vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru, to sa netýka ceny za prepravu. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmien v cenách, prípadne zmeny kurzov, náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodavateľských podmienok u výrobcu. Kúpna ceny sa považuje považuje za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovarom, a preto kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá tovar, ktorý je predmetov kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je vopred ujednané ako má byť tovar zabalený, predávajúci zabalí tovar spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochrany, rovnakým spôsobom predávajúci zaobstará tovar k preprave.

Ak má predávajúci tovar poslať, odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním tovaru dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu až, keď dopravca odovzdá tovar kupujúcemu.

6.Dodanie

Dodacia lehota začína plynúť dňom, kedy predavajúci obdrží záväznú objednávku od kupujúceho. V prípade, že tovar sa nachádza na sklade u predavajúceho, predavajúci sa zaväzuje expedovať alebo odovzdať tovar dopravcovi do 30 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť predľžená okolnosťami spôsobené vyššou mocou, nezavinenými predavajúcim. V prípade, že tovar nie je na sklade predávajúceho, predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru.

7.Záruka a servis

Predávajúci poskytuje záruku minimálne 24 mesiace (v niektorých prípadoch sa dá záruka predľžiť, v tom prípade kupujúci musí kontaktovať predavajúceho najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru).

8.Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.)má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Kupujúci si prepravu späť ok predajcovi Senzacne s.r.o. hradí sám.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Senzačne s.r.o., Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia a tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe zmluvy.

! Pri nabýtku nesmie byť nábytok zmontovaný ak bude zakazník riešiť výmenu, nábytok musí byť v demonte tak ako mu ho predavajúci poslal !

9.Záverečné ustanovenia

Prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Senzačne s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. Predavajúci odporúča využiť kupujúcemu kontakt na Senzačne s.r.o. a vyriešiť vzniktutú situáciu skôr ako bude nutné pristúpenie k mimosúdnému riešeniu, v takom prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdného riešenia sporov, ktorým je napríklad https://www.soi.sk alebo spor riešit prostredníctvom k tomu určenej https://ec.europa.eu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.12.2017. Predavajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchadzajúceho upozornenia.